تبسم معصومانه، رنگ روغن روی بوم، ابعاد80×100cm

بوی خوش نان، رنگ روغن روی بوم، ابعاد 80×100.cm
آوریل 14, 2020
پرتره- رنگ روغن روی بوم ، ابعاد 50×40.cm
اکتبر 22, 2018