عطر نان در عشایر قشقایی ، ابعاد80×100.cm

طبیعت بیجان ، رنگ روغن روی بوم، ابعاد 60×80.cm
آوریل 14, 2020
دختر چوپان ، ناژون اصفهان، ابعاد 80×100.cm
آوریل 14, 2020