گل های کوکب، از سری مجموعه بازگشت به طبیعت، رنگ روغن روی بوم ابعاد 70×90. cm

پاییز ، پس از باران، ابعاد 60×86cm
آوریل 14, 2020
بوی خوش نان، رنگ روغن روی بوم، ابعاد 80×100.cm
آوریل 14, 2020